სერვისები

Hotels
 
კონსულტაცია და დაგეგმვა
მოგება-ზარალის ანგარიშგების პროგნოზის (P&L) მომზადება, რომელშიც საჭირო ინვესტიციების მოცულობა ბრენდისა თუ სეგმენტის მოთხოვნის მიხედვით იქნება ასახული

ბიუჯეტის შედგენა ინვესტორების მიზნებისა და ბაზრის პოტენციალის შესაბამისად

გაყიდვებისა და მარკეტინგული სამოქმედო გეგმის მომზადება წინასწარ განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად, ინოვაციური ინსტრუმენტებისა და აპლიკაციების გამოყენება გაყიდვებისა და შემოსავლების სამართავად

პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის კვლევა

სასტუმროების წამყვანი ქსელების პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე ინოვაციური გადაწყვეტილებების შეთავაზება
 
გახსნის წინა მენეჯმენტი
მხარდაჭერა გახსნის წინა ეტაპზე: ბიუჯეტის შედგენა, აქტივობების დაგეგმვა და თანმიმდევრული განხორციელება

სტუმარ-მასპინძლობის ობიექტის მმართველის შერჩევა, მხარდაჭერა და სამუშაოს ოპტიმიზაცია

სასტუმროს გახსნის ღონისძიებებისა და მანამდე საჭირო მარკეტინგული აქტივობების მომზადებისა და განხორციელების კონტროლი
 
მართვა და ოპერირება
პერსონალის ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა და საუკეთესო სამოტივაციო სისტემის დანერგვა

სასტუმროს მომსახურების ოპტიმიზაცია და საოპერაციო ხარჯების კონტროლი

მსყიდველობითი უნარი და ჩვენი გუნდის უპირატესობა, შეიძინონ წამყვანი მომწოდებლების ხარისხიანი პროდუქტი კონკურენტულ ფასად

თანამშრომლების სამსახურში აყვანა, სწავლება, გრაფიკის შედგენა და დისციპლინა

ინვენტარის მონიტორინგი და თითოეული ობიექტისთვის ყველა საჭირო მარაგის შეკვეთა
 
მარკეტინგი და გაყიდვები
გაყიდვებისა და მარკეტინგის გეგმა

სოციალური მედიის მონიტორინგი

ბრენდინგი
 
ფინანსური მენეჯმენტი და აღრიცხვა
რელევანტური ბიუჯეტის შედგენა სფეროების შესაბამისად

სასტუმროს ყველა ძირითადი ინდიკატორისა და სტატისტიკის რეგულარული მონიტორინგი და აუდიტი

ყოველკვირეული აუდიტის წარმოება

ბიუჯეტისა და ხარჯების მართვა

სტუმარ-მასპინძლობის სფეროში მოქმედი კომპანიების შემოსავლებისა და მომგებიანობის ზრდა მიზნობრივი კომუნიკაციით, კრეატიული მარკეტინგული გადაწყვეტილებებითა და სპეციალური ღონისძიებებით

აქტივების აღრიცხვა და რეპორტინგი
F&B
 
კონსულტაცია და დაგეგმვა
მოგება-ზარალის ანგარიშგების პროგნოზის (P&L) მომზადება, რომელშიც საჭირო ინვესტიციების მოცულობა ბრენდისა თუ სეგმენტის მოთხოვნის მიხედვით იქნება ასახული

ბიუჯეტის შედგენა ინვესტორების მიზნებისა და ბაზრის პოტენციალის შესაბამისად

გაყიდვებისა და მარკეტინგული სამოქმედო გეგმის მომზადება წინასწარ განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად, ინოვაციური ინსტრუმენტებისა და აპლიკაციების გამოყენება გაყიდვებისა და შემოსავლების სამართავად

პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის კვლევა

პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე ინოვაციური გადაწყვეტილებების შეთავაზება
 
გახსნის წინა მენეჯმენტი
მხარდაჭერა გახსნის წინა ეტაპზე: ბიუჯეტის შედგენა, აქტივობების დაგეგმვა და თანმიმდევრული განხორციელება

სტუმარ-მასპინძლობის ობიექტის მმართველის შერჩევა, მხარდაჭერა და სამუშაოს ოპტიმიზაცია

რესტორნის გახსნის ღონისძიებებისა და მანამდე საჭირო მარკეტინგული აქტივობების მომზადებისა და განხორციელების კონტროლი

მენიუს შედგენა და მართვა, გუნდის სწავლება კულინარიასა და მის მართვაში
 
მარკეტინგი და გაყიდვები
გაყიდვებისა და მარკეტინგის გეგმა

სოციალური მედიის მონიტორინგი

ბრენდინგი

სტუმარ-მასპინძლობის სფეროში მოქმედი კომპანიების შემოსავლებისა და მომგებიანობის ზრდა მიზნობრივი კომუნიკაციით, კრეატიული მარკეტინგული გადაწყვეტილებებითა და სპეციალური ღონისძიებებით
 
ფინანსური მენეჯმენტი და აღრიცხვა
რელევანტური ბიუჯეტის შედგენა სფეროების შესაბამისად

აქცენტი მომგებიანობაზე - სურსათსა და შრომაზე გაწეული დანახარჯების, მათ შორის დანაკარგებისა მინიმიზაცია

ობიექტის ყველა ძირითადი ინდიკატორისა და სტატისტიკის რეგულარული მონიტორინგი და აუდიტი

ბიუჯეტისა და ხარჯების მართვა

აქცენტი მომგებიანობაზე - სურსათსა და შრომაზე გაწეული დანახარჯების, მათ შორის დანაკარგებისა მინიმიზაცია
 
მართვა და ოპერირება
კულინარიული მიმართულების მართვა

პერსონალის ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა და საუკეთესო სამოტივაციო სისტემის დანერგვა

მსყიდველობითი უნარი და ჩვენი გუნდის უპირატესობა, შეიძინონ წამყვანი მომწოდებლების ხარისხიანი პროდუქტი კონკურენტულ ფასად

თანამშრომლების სამსახურში აყვანა, სწავლება, გრაფიკის შედგენა და დისციპლინა

ინვენტარის მონიტორინგი და თითოეული ობიექტისთვის ყველა საჭირო მარაგის შეკვეთა

სანიტარიული ნორმების, სისუფთავისა და უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფა
Entertainment
 
ღონისძიების დაგეგმვა და მართვა კონცეფციიდან განხორციელებამდე
 
სეზონური გასართობები ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
 
სამორინეების მართვა